An toàn & môi trường

Việt Nam Tái Chế chỉ hợp tác với các trung tâm xử lý rác nguy hại được cấp phép tại Việt Nam cũng như đáp ứng những tiêu chuẩn chặt chẽ về sức khỏe, an toàn và môi trường.

Chúng tôi đạt được tỉ lệ thu hồi giá trị tối đa nhờ vào việc tháo dỡ thiết bị cẩn thận theo từng bộ phận và vật liệu.

Quy trình quản lý chuyên nghiệp đảm bảo những tài nguyên có giá trị có thể được thu hồi và tái sử dụng.