Ban Điều hành

VRP được quản lý bởi Tổng Thầu được chỉ định là Công ty TNHH Reverse Logistics Việt Nam https://www.rlgvietnam.com, được lựa chọn bởi Hội đồng Tư vấn VRP.

Hội đồng Tư vấn VRP hiện gồm các thành viên dưới đây:

  • Công ty TNHH Công Nghệ HP Việt Nam 
  • Công ty TNHH Apple Việt Nam