Sứ mạng

Sứ mạng của chúng tôi là làm cho Việt Nam ngày càng tươi đẹp và khỏe mạnh hơn.

Chúng tôi cam kết về:

 • Tính bền vững
   
 • Lập ra tiêu chuẩn tái chế mới
   
 • Chu trình vật liệu khép kín
   
 • Kinh doanh có đạo đức
   
 • Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc thu gom và tái chế đúng cách sản phẩm vào cuối vòng đời sử dụng.